Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

a) Atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych i zagospodarowania terenu w kontekście stworzenia nowego punktu odniesienia dla Dzielnicy Praga-Południe.

b) Trafność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań programowych i przestrzennych w kontekście dawnej i nowej tożsamości miejsca.

c) Spójność kompozycyjna przestrzeni objętej konkursem w kontekście uwarunkowań historycznych i urbanistycznych oraz prowadzonych na podobszarze działań rewitalizacyjnych.

d) Dostępność i trafność przyjętych rozwiązań dla społeczeństwa w tym w szczególności otwarcie na miasto.

e) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Powyższe kryteria są równoważne a Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu.

Każdy z Sędziów konkursowych dysponować będzie w kolejnych głosowaniach nad wyborem najlepszej pracy konkursowej ilością głosów zgodnych z liczbą prac konkursowych podlegających głosowaniu, przy czym przyjmuje się, że 1 głos jest równoważny z 1 punktem oceny. Sędzia konkursowy może nie przyznać swojego głosu dla pracy konkursowej oraz oddać tylko 1 głos na każdą z prac podlegających głosowaniu (ocenie). Do dalszej oceny nie przechodzą prace które uzyskały 0 głosów (0 punktów). Za najlepszą pracę konkursową zostanie uznana ta, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu ostatecznym (największą liczbę punktów). Liczba głosowań uzależniona będzie od ilości prac konkursowych oraz od stopnia spełnienia przez nie kryteriów oceny i istotnych wymogów Regulaminu.

Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.