O konkursie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej:

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/wspolnasprawa/o-projekcie

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie.

Oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje Sąd konkursowy zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka”. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji w Etapach – patrz pkt. 2.2. niniejszego Rozdziału oraz będzie stanowić wytyczne do dalszych prac projektowych i planistycznych. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, wraz z propozycją programu i rozwiązań organizacyjnych, w tym propozycja scenariuszy użytkowania terenu. Program powinien nawiązywać do tradycji miejsca oraz obejmować zarówno funkcje o stałych lokalizacjach na obszarze objętym opracowaniem, urządzenia plenerowe oraz funkcje w obiektach tymczasowych, sezonowych itp. Należy określić propozycje aktywności użytkowników, dla których rozwiązania przestrzenne stanowią ramy – sposób korzystania z urządzeń, obiektów i przestrzeni publicznej przedstawicieli różnych grup wiekowych itd.. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu

Obszar objęty opracowaniem konkursowym obejmuje powierzchnię ok. 8 500 m2, zgodnie z granicą określoną na rysunku stanowiącym załącznik nr 8a.

Na planie zagospodarowania terenu należy uwzględnić powiązania z terenami otaczającymi w odległości nie mniejszej niż obszar wskazany na rysunku stanowiącym załącznik nr 8a