Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):

konkurs-rogatka@sarp.warszawa.pl

do dnia: 23.07.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.07.2018 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):

konkurs-rogatka@sarp.warszawa.pl

do dnia: 13.08.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.08.2018 r.


WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Proszę o odpowiedź czy dobrze rozumiem warunek regulaminu:

„1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne”

– warunek ten spełnia osoba z tytułem inżyniera na Wydziale Architektury na Politechnice ?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 2

Pytanie dotyczące zał 1a do regulaminu.

W załączniku zawarte jest sformułowanie: „Informacja nt. podstawy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń”.

Wg regulaminu uczestnik konkursu musi dysponować min. 1 osobą z wykształceniem wyższym architektonicznym. Czy wymagane jest aby osoba ta posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń czy wystarczy wykształcenie wyższe?

ODPOWIEDŹ:

W Załączniku nr 1a do Regulaminu nastąpiła omyłka pisarska w treści dotyczącej informacji nt. podstawy dysponowania związana z określeniem wymagań w stosunku do osoby, którą dysponuje Uczestnik konkursu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 2.1. lit.b.1 Uczestnik musi na etapie konkursu dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne. Osoba ta nie musi posiadać uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Skorygowany Załącznik nr 1a do Regulaminu został udostępniany na stronie internetowej konkursu tj. konkurs-rogatka.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”

 

PYTANIE 3

Pytanie dotyczące – Rozdział III, pkt 2.1 b. 1

2.  WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ ORGANIZATORA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

2.1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:

b) Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:
1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

– w wymienionym punkcie regulaminu określono wymaganie posiadania wykształcenia wyższego architektonicznego, natomiast w Załączniku nr 1a organizator oczekuje podania „Informacji nt. podstawy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń”

Pytanie: czy aby spełnić wymogi konkursu należy dysponować osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne, czy posiadająca również uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 4

Pytanie dotyczące – Rozdział III, pkt 2.1 b. 3

  1. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu.

Pytanie: O jakie wymogi chodzi? Regulamin konkursu nie zawiera Rozdziału IX. Ostatnim rozdziałem regulaminu jest rozdział VIII.

ODPOWIEDŹ:

W Regulaminie konkursu nastąpiła omyłka pisarska w Rozdziale III, pkt 2.1. lit. b.3 związana z podaniem odniesienia do nie istniejącego w Regulaminie konkursu Rozdziału.

Nowa treść zapisu Rozdziału III, pkt 2.1. lit. b.3 brzmi:

„3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu.”


WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

 

PYTANIE 1

Załącznik do Regulaminu nr 8c, rysunek 3 przedstawia obowiązujący MPZP
Załącznik do Regulaminu nr 8c, rysunek 5 przedstawia projekt przyszłego/docelowego MPZP

Pytanie:

Czy prace konkursowe muszą być zgodne z obowiązującym MPZP?
Jeżeli tak – to proszę wyjaśnić w jakim celu został przedstawiony projekt przyszłego/docelowego MPZP.
Jeżeli nie – to czy powinny być zgodne z projektem przyszłego/docelowego MPZP.

ODPOWIEDŹ:

Rozwiązania przedstawione w pracy konkursowej powinny być zgodne z obowiązującym MPZP z tym, iż na obszarze rezerwy terenu pod przyszła realizację trasy dopuszczone jest tymczasowe zagospodarowanie zgodne z istniejącymi funkcjami terenów (patrz Rysunek nr 4 z Załącznika nr 8c do Regulaminu).

Organizator na dzień dzisiejszy zakłada realizację właśnie tego tymczasowego zagospodarowania i od Uczestników konkursu oczekuje się przedstawienia rozwiązań z takim zakresie.

Projekt MPZP został dołączony, aby Uczestnik konkursu miał świadomość jak najprawdopodobniej zmieni się przebieg Trasy Tysiąclecia i które tereny z zakresu opracowania konkursowego mogą być zainwestowane bardziej intensywnie jako potencjalne zagospodarowanie do pozostawienia po powstaniu Trasy Tysiąclecia.